Lees voor

Visitatie

Alle woningcorporaties zijn wettelijk verplicht één keer per 4 jaar een visitatie uit te laten voeren. Bij deze visitatie wordt getoetst hoe de woningcorporatie scoort op maatschappelijk presteren, presteren met belanghebbenden en of de interne organisatie voldoet aan alle vereisten om die prestaties mogelijk te maken.

Laurens Wonen heeft deze visitatie in 2015 laten uitvoeren door Raeflex. De visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0 versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, april 2014) en vond plaats tussen oktober en december 2015. Eind december 2015 is hiervan het eindrapport opgesteld. De scores die aan Laurens Wonen zijn gegeven zijn voor

Presteren naar Opgaven en Ambities 7,3
Presteren volgens Belanghebbenden 7,6
Presteren naar Vermogen 6,4
Governance 5,9